Vedtægter


Vedtægter for foreningen TeaterHUSET

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.1 Foreningens navn er TeaterHUSET

Stk. 1.2 Foreningen er hjemmehørende i Københavns kommune

§ 2 Formål

Foreningens formål er at administrere de af kommunen til rådighed stillede prøvelokaler for ikke-professionel teatervirksomhed, og f. eks. gennem møde-, kursus- og konferencevirksomhed samt andre aktiviteter at udvikle stedet til et teaterkulturelt kraftcenter til fremme for vækstmiljøet i København og Danmark generelt.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle, der aktivt vil virke for foreningens formål.

Stk. 2 Medlemskab kræver betaling af kontingent.
Stk. 2.1 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade medlemskab uden kontingentbetaling.

Stk. 3 Medlemskab kan ophæves, hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader foreningens interesser. Beslutning om eksklusion skal vedtages enstemmigt i bestyrelsen.

Stk. 4 Beslutning om eksklusion kan af medlemmet indbringes for førstkommende generalforsamling.

§ 4 Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 5 Foreningens myndighed

Stk. 1. Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes 2 gange årligt, henholdsvis inden udgangen af juni og december måned.
Stk. 2 Indkaldelse
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt pr. e-mail og/eller post senest 2 uger før generalforsamlingen afholdelse.
Stk. 3 Forslag til generalforsamlingen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før mødets afholdelse.
Stk. 4 Dagsorden
Stk. 4.1 Den ordinære generalforsamling i 1. halvår har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
3. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af autoriseret revisor
6. Eventuelt
Stk. 4.2 Den ordinære generalforsamling i 2. halvår har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
3. Aktivitetsplan
4. Indkomne forslag
5. Valg af antal medlemmer i bestyrelsen, jf. §6, stk. 1
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Eventuelt
Stk. 5 Valgbarhed, taleret og stemmeret
Stk. 5.1 Valgbar er alle fremmødte, der mundtligt tilkendegiver, at de modtager valg. Valgbar er ligeledes alle, fremmødte eller ej, der skriftligt har tilkendegivet, at de modtager valg.
Stk. 5.2 Taleret har alle fremmødte.
Stk. 5.3 Stemmeret har fremmødte medlemmer.
Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom.
Stk. 2 Den skriftlige indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde omtalte motivering og fremsendes senest 8 dage efter begæringens indgivelse og med ordinær varsel.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Valg til bestyrelsen
Stk. 1.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer.
Stk 1.1.1 Forud for valg af bestyrelse, vælges en kasserer.
Stk. 1.1.2 Forud for valget af bestyrelse vælges antallet af bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal.
Stk. 1.1.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2 Valg af suppleanter
Stk. 2.1 På Generalforsamlingen vælges – hvis muligt – 2 suppleanter.
Stk. 2.2 Hvis der er opstillet færre end 2 kandidater på Generalforsamlingen, kan bestyrelsen efter behov og eget ønske til enhver tid selv udvælge maximum 2 suppleanter i løbet af en bestyrelsesperiode på 1 år.
Stk. 2.3 I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem måtte vælge at melde sig ud af bestyrelsen, indtræder den på Generalforsamlingen valgte suppleant med fleste modtagne stemmer i det aftrådte bestyrelsesmedlems rolle med samme beføjelser som denne, derefter dem, valgt af bestyrelsen.
Stk. 2.4 En af bestyrelsen valgt suppleant har ikke stemmeret, med mindre denne indtræder i stedet for et af bestyrelsesmedlemmerne i dennes fravær.

Stk. 3 Konstituering af bestyrelsen
Stk. 3.1 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand og næstformand.
Stk. 3.2 Bestyrelsen fastsætter på førstkommende bestyrelsesmøde sin egen forretningsplan, herunder med regler for afholdelse af bestyrelsesmøder, tavshedspligt, definition af bestyrelsesposter, beslutningsdygtighed og samarbejdsforhold med TeaterHUSETs administrative leder og projektkoordinator.
Stk. 3.3 Bestyrelsen laver på førstkommende bestyrelsesmøde individuelle aftaler med hver enkelt suppleant i forhold til suppleantens beslutningskompetencer, mødedeltagelse og involvering i bestyrelsesarbejdet.
Stk. 3.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper indeholdende TeaterHUSETs øvrige medlemmer, samt øvrige interessenter til udførelse af bestemte hverv. Alle beslutninger med økonomiske konsekvenser skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7 Hæftelse og tegningsret

Stk. 1 For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue

Stk. 2.1 Både kasserer, formand, næstformand, den administrative leder og projektkoordinatoren har tegningsret.
Stk. 2.2 Bestyrelsen kan tildele tegningsret til øvrige medlemmer af bestyrelsen samt øvrige medlemmer af TeaterHUSET.
Stk. 2.3 Tildeling af tegningsret til øvrige personer end beskrevet i § 7, stk. 2 kræver simpelt flertal ved afstemning på et bestyrelsesmøde.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlinger og kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 9 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan finde sted, når det er vedtaget med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med minimum 1 måneds mellemrum.

Stk. 2 Hvis foreningen opløses, stilles dens midler til rådighed for kulturelle formål efter generalforsamlingens beslutning.
Således vedtaget på generalforsamling d.12. september 2013